;

Warsztaty psychoedukacyjne

Proponujemy bogatą ofertę psychoedukacyjną dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Dodatkowo opracowujemy i realizujemy programy szkoleniowe dla innych grup zawodowych z obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji, promocji zdrowia i rozwoju społecznego. Przygotowujemy szkolenia w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie klienta. Zajmujemy się obsługą merytoryczną i organizacyjną szkoleń na terenie całego kraju. Zapewniamy wysokie standardy wykonywanych usług.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania: w zależności od zapotrzebowania od 1do 16 godz. dydaktycznych.
Forma szkolenia: zajęcia interaktywne prowadzone w formie warsztatów - prezentacja tematu, wykład, dyskusja moderowana oraz ćwiczenia indywidualne i w małych grupach, itp.

Standard szkolenia przewiduje:
- Dostarczenie szczegółowego scenariusza zajęć po ustaleniu warunków szkolenia i zarezerwowaniu terminu.
- Zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia:

 • wiedzy na temat specyfiki i dynamiki omawianych zagadnień
 • podstaw umiejętności psychospołecznych z nimi związanych
 • wskazówek dotyczących skutecznych sposobów działania w konkretnych sytuacjach
 • materiałów szkoleniowych
 • spisu literatury dotyczącej tematu
 • zaświadczenia o odbyciu szkolenia

Cena: Cena usługi szkoleniowej jest każdorazowo ustalana z Klientem w oparciu o ilość uczestników, liczbę godzin i tematykę zajęć.

Proponowana tematyka szkoleń:

- dla nauczycieli i/lub rodziców:

 • Metody pracy z uczniami doświadczającymi i stosującymi przemoc.
 • Autoagresja i zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży – przyczyny, jak pomóc?
 • Zrozumieć ucznia i tworzyć zgraną klasę – przyjazne środowisko nauki i pracy. Jak budować dobre relacje w klasie?
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem, czyli o problemach młodzieży w wieku dojrzewania
 • Współpraca zamiast walki, czyli jak uczyć dzieci współdziałania – program szkoleniowy dla wychowawców nauczania zintegrowanego
 • Sztuka motywowania uczniów do nauki
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne) – profilaktyka, wykrywanie i co dalej?
 • Kreatywne nauczanie: metody aktywizujące w pracy z uczniem
 • Psychologiczne aspekty oceniania – motywacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz jak wykorzystać ocenę jako czynnik motywujący
 • Wywiadówka – o metodach prowadzenia spotkań dla rodziców
 • Praca z dzieckiem zamkniętym i wycofanym – jak nawiązać kontakt i efektywną współpracę
 • Praca z dzieckiem zdolnym: diagnoza pedagogiczna, uwarunkowania psychologiczne w funkcjonowaniu uczniów zdolnych, współpraca z rodzicami
 • Zagrożenia współczesnego świata – sekty, uzależnienia, problemy wieku dorastania, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Predyspozycje i zainteresowania – pomoc w planowaniu kariery
 • Profilaktyka uzależnień – zajęcia, na których przedstawione będą mechanizmy i zagrożenia jakie niosą ze sobą uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków, a także Internetu, komputera, zakupów itp. Zaprezentowane zostaną również metody terapii.
 • Dysleksja – problematyka oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Przyczyny i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
 • Jak pomóc dziecku z rodziny dysfunkcyjnej
 • Przygotowywanie i ewaluacja szkolnych programów profilaktycznych – trafności doboru programów profilaktycznych, sposoby ich wdrażania oraz ewaluacja

- dla dzieci i młodzieży:

 • "Czy rzeczywiście jesteśmy tolerancyjni?" – przeciwdziałania segregacji wśród uczniów
 • Odkryć swoją pasję, czyli planowanie drogi zawodowej
 • Tajemnica zgranej klasy: zaufanie, wsparcie, skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 • Właściwa samoocena – lubię i akceptuję siebie
 • Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów – co robić, żeby się dogadać
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Radzenie sobie z gniewem i agresją
 • Kryzys – rodzaje i konsekwencje
 • Autoagresja – samookaleczenia, samobójstwa
 • Inteligencja emocjonalna – czym jest i co nam daje?
 • Komunikacja interpersonalna – jak rozmawiać
 • Metody wychowawcze – jak chcę być wychowywany
 • Przemoc domowa
 • Techniki wpływu społecznego
 • Czym są sekty – sekty destrukcyjne, nowe ruchy religijne, jakie stanowią zagrożenia.
 • Kim jestem? – rozmowa o tożsamości
 • „Tak jest i kropka” – stereotypy
 • Subkultury – idee i powierzchowność
 • Symbole – czy wiesz, co nosisz na szyi?
 • Muzyka – jak wiele jest możliwości…
 • Grupowe zajęcia logopedyczne: logorytmika, muzykoterapia, relaksacja
 • Uczniowie i alkohol: jak sobie radzić z trudnościami dorastania bez popadania w uzależnienia
 • Dobry kontakt z rodzicami – marzenie dzieci i nastolatków: co pomaga a co przeszkadza w budowaniu bliskich relacji między nastolatkami a rodzicami

Facebook